bio, biocontest คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ article

ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

             มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์เมื่อเริ่มต้นก่อตั้งในปี พ.ศ.2486 มีงานเฉพาะหน้า คือผลิตนักเกษตร นักการประมง นักวนศาสตร์และนักสหกรณ์ ในการนี้  มหา วิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ ได้จัดตั้งแผนกวิชาการต่าง ๆ ขึ้นเพื่อจัดการสอนวิชาเหล่านอยู่ตามคณะต่าง ๆ อาทิเช่น แผนกวิชาเคมีและฟิสิกส์ แผนกชีววิทยา แผนกภาษาอังกฤษ สังกัดอยู่ในคณะเกษตร ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ก็อยู่ในคณะเกษตร แต่ยังไม่เป็นแผนกวิชา เช่นเดียวกับวิชาสถิติแต่เปิดสอนในคณะสหกรณ์ 
         เมื่อมหาวิทยาลัยขยายกิจการขึ้น มีคณะสัตวแพทย์ คณะวิศวกรรมชลประทานเพิ่มขึ้นมา มีแผนกวิชาเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เห็นว่าวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานนั้นเป็นรากฐานสำคัญ สำหรับการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยในแทบทุกคณะ ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องปรับปรุงการสอนวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสูงยิ่งขึ้น และการจะมอบหมายให้คณะใดคณะหนึ่งที่ไม่ใช่คณะกลางจัดแล้ว การสอนก็ย่อมจะหนักไปทางคณะผู้จัดสอน ดังนั้นเพื่อให้การสอนวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ โดยรวมแผนกวิชาทางวิทยาศาสตร์และภาษาที่มีอยู่เดิมกับเปิดแผนกวิชาขึ้นใหม่ อีกบ้างตามความจำเป็นและจะขยายงานออกไปอีกตามส่วนเพื่อให้เป็นรูปคณะที่ สมบูรณ์ขึ้น   เมื่อเป็นคณะใหม่แล้วย่อมเปิดโอกาสให้มีการสอนขั้นปริญญาตรีในสาขาวิทยา ศาสตร์และสาขาอื่นๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชานั้ยๆ มากขึ้นและทำให้การสอนศาสตร์ต่าง ๆ ในรัดับพื้นฐานมีมาตรฐานสูงขึ้นอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมก็จะได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่ายิ่งขึ้น

 

         มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2504เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2504 ได้มีมติรับหลักการให้มีคณะวิทยาศาสตร์ขึ้นและมอบให้มหาวิทยาลัยจัดทาหลัก สูตรเสนอให้สภาการศึกษาแห่งชาติพิจารณาจากนั้นก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือ สภากศึกษาข้อมูลจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาฯ และคณะเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของมหาวอทยาลัยการแพทย์ทั้ง 2 แห่ง ที่มีคณะวิทยาศาสตร์อยู่ในขณะนั้นจนกระทั่งได้ผลสรุปว่าคณะที่จะตั้งขึ้น ใหม่มีชื่อว่า "คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์" เพื่อให้ครอบคลุมการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์และภาษา ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในขณะนั้น  

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น 1 ชุด ทำหน้าที่ร่างหลักสูตรและกฤษฎีกาจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการชุดนี้ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยเสนอต่อมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยหลักสูตรที่ร่างครั้งแรกเป็นหลักสูตร 5 ปีแต่สภาการศึกษาแห่งชาติขอให้เป็นหลักสูตร 4 ปี  ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2509 เป็นปีที่ 21 ของรัชกาลที่ 9 โดยมีพลตรีกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรม ราชโองการในมาตรา 2ของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ได้ระบุให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 83 ตอนที่ 22 หน้า 228-232 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2509 

         ดังนั้นจึงได้ถือเอา วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2509 เป็นวัน ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์นับเป็นคณะที่ 7 ของมหาวิทยาลักเกษตรศาสตร์ 
         ในปี พ.ศ.2517 ได้ย้ายภาควิชาสังคมไปสังกัดคณะสังคมศาสตร์ และในปี่ พ.ศ.2524 ภาควิชาภาษาได้โอนไปสังกัดคณะมนุษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ จึงได้เรียนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2524

 

          ปัจจุบัน แบ่งส่วนราชการออกเป็น 13 ภาควิชา และ 1 หน่วยงาน ได้แก่ ภาควิชาคณะศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีวเคมี พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ ฟิสิกส์ รังสีประยุกต์และไอโซโทป วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถิติ สัตววิทยา และ สำนักงานเลขานุการ

 

 

 

          คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรต่างๆในระดับปริญาตรี 16 หลักสูตร ปริญญาโท 15 หลักศูตร และ ปริญญาเอก 12 หลักสูตร

 

 

เว็บไซต์หลัก http://sci.ku.ac.th
แนะนำภาควิชาสัตววิทยา และ คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.